Town House Motel

112 W Amarillo Blvd
Amarillo, TX 79107

(806) 376-6737